دستگاه های xrf

ویژگی ها: آنالیز عناصر با عدد اتمی 11 (سدیم) تا عدد اتمی 92 (اورانیوم) شناسایی همزمان حداکثر 24 عنصر در یک آلیاژ آنالیز ماده و یا اندازه گیری ضخامت پوشش…
ویژگی ها: آنالیز عناصر با عدد اتمی 13 (آلومینیم) تا عدد اتمی 92 (اورانیوم) شناسایی همزمان حداکثر 24 عنصر در یک آلیاژ آنالیز ماده و یا اندازه گیری ضخامت پوشش…