دستگاه سنجش رسانایی الکتریکی

رسانایی الکتریکی از خواص مهم مواد به شمار می رود که نه تنها خواص الکتریکی ماده را مشخص می کند، بلکه می توان از آن برای اثبات خواصی همچون ترکیب،…