دستگاه اندازه گیری فریت

کمتر بودن میزان فریت از حد استاندارد در فلز موجب تردی و شکنندگی، و افزایش آن نیز موجب کاهش مقاومت به خوردگی آلیاژ می گردد. توجه به این ویژگی در…